Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Deze overeenkomst bevat de voorwaarden waaronder (een) wettelijk vertegenwoordiger(s) van een kind/jongere de op de website aangeboden diensten, (www.fierijnexpertise.nl) van Fierijn Expertise gevestigd te Ravenstein, kan afnemen. Deze voorwaarden zijn van toepassing bij alle te verrichtten werkzaamheden en worden voor akkoord aangevinkt bij het invullen van het aanmeldingsformulier.

1. Aanmelding

1.1 Kinderen/jongeren tot 16 jaar kunnen enkel aangemeld worden door hun wettelijke vertegenwoordiger(s). Jongeren tussen de 12-16 jaar dienen ook toestemming te geven bij aanmelding. Jongeren ouder dan 16 jaar kunnen zelf aanmelden.

1.2 Bij aanmelding dient de wettelijk vertegenwoordiger(s) van het kind/de jongere de benodigde gegevens in het aanmeldformulier naar waarheid in te vullen.

1.3 Fierijn Expertise dient na aanmelding contact op te nemen met de wettelijk vertegenwoordiger(s) van het kind/de jongere, waarbij aanvullende informatie kan worden gevraagd en afspraken worden ingepland.

2. Afspraken

2.1 De afspraken kunnen telefonisch of via e-mail kosteloos worden verplaatst of afgezegd, mits dit minimaal 24 uur voor aanvang van de afspraak gebeurt. Wanneer de afspraken te laat worden afgezegd, dat wil zeggen korter dan 24 uur van te voren, dan wordt 50% van het tarief in rekening gebracht. Dit geldt niet in geval van nood, zoals plotseling overlijden (eerste en tweede graad), staking, ramp, opname ziekenhuis en/of andere gevallen waarin sprake is van overmacht. Dit ter beoordeling door Fierijn Expertise.

2.2 Overleg met derden, bijvoorbeeld met de leerkracht, (huis)arts of met andere behandelaren, vindt enkel plaats wanneer de wettelijk vertegenwoordiger(s) van het kind/de jongere hier schriftelijk toestemming voor geeft.

3. Betalingsvoorwaarden

3.1 De wettelijk vertegenwoordiger(s) van het kind/de jongere draagt volledig zorg voor de betaling van de nota(s).

3.2 De betaling dient binnen 30 dagen na de factuurdatum te worden volbracht. Het verschuldigde bedrag dient onder vernoeming van het factuurnummer te worden overgemaakt op het rekeningnummer vermeldt op de factuur. Wanneer de betaling niet binnen de gestelde termijn is voldaan, wordt een herinnering gestuurd. Bij een tweede herinnering worden aanmaningskosten van 15% van het factuurbedrag in rekening gebracht. Bij uitblijven van betaling zal in dat geval de zaak worden overgedragen aan een incassobureau.

4. Aansprakelijkheid

4.1 Fierijn Expertise is niet aansprakelijk voor enige indirecte schade, met in het bijzonder psychische schade, die kinderen/jongeren en/of de wettelijke vertegenwoordiger(s) mogelijk zouden kunnen oplopen bij gebruikmaking van de diensten van of als gevolg van de diensten van Fierijn Expertise.

4.2 Bij aansprakelijkheid voor directe schade beperkt Fierijn Expertise zich enkel tot het bedrag dat de wettelijk vertegenwoordiger(s) van het kind/de jongeren hebben betaald voor de diensten van Fierijn Expertise en wordt het betaalde bedrag gerestitueerd.

5. Slotbepaling

5.1 Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing met in het bijzonder het Burgerlijk Wetboek.

5.2 Daarnaast gelden de algemene voorwaarden van de Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO), vastgesteld door het bestuur NVO te Utrecht op 13 september 2005. Deze zijn te vinden op de website van de NVO (www.nvo.nl/ algemene_voorwaarden).

5.3 Een overeenkomst, als bedoeld in het bovenstaande, komt tot stand wanneer Fierijn Expertise de aanmelding van het kind heeft bevestigd.

5.4 Indien een bepaling uit deze voorwaarden nietig blijkt te zijn of naderhand te zijn vernietigd, tast dit enkel het onderwerp van het geding in de overeenkomst aan en niet de rechtsgeldigheid van de gehele overeenkomst. Partijen zullen in dat geval al dan niet ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) overeenkomen, waarmee zoveel mogelijk naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid recht word gedaan aan de strekking van de oorspronkelijke overeenkomst en algemene voorwaarden