Privacy verklaring

Privacy verklaring

In deze privacy verklaring wordt omschreven hoe Fierijn Expertise omgaat met de persoonsgegevens die je aan ons verstrekt. Persoonsgegevens van onze cliënten worden overeenkomstig de AVG (Algemene Vordering Gegevensbescherming) en de gedrags-en beroepsregels opgesteld door de NVO (Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen), het NIP (Nederlands Instituut van Psychologen) en de SKJ (Stichting Kwaliteitsregister Jeugd) behandeld.

Contactformulier

Wanneer je contact met ons opneemt via het contactformulier op de website wordt er gevraagd naar naam, telefoonnummer en e-mailadres. Deze gegevens worden enkel gebruikt om met je in contact te komen en indien wenselijk het contact te onderhouden. Of dit al dan niet gewenst is, wordt uiteraard in samenspraak bepaald.

Aanmeld- en toestemmingsformulier

Wanneer we besluiten samen verder te gaan, vragen we je om het aanmeld- en toestemmingsformulier in te vullen. Op dit formulier wordt naar meerdere persoonsgegevens gevraagd. Deze gegevens hebben we nodig om het contact te onderhouden en om er zeker van te zijn dat we geen diensten verrichten zonder dat we hier expliciet toestemming voor hebben gekregen. Om zo passend mogelijk onze hulp aan te kunnen bieden, vinden we het van meerwaarde dat ook school en eventueel overig betrokkenen informatie over jouw zoon of dochter verstrekt. Dit gebeurt uiteraard alleen met toestemming van ouder(s).

Dossier

Bij het starten van een hulpverleningstraject maken we een dossier van jouw zoon of dochter aan, dit stelt de wet ons verplicht. In dit dossier worden documenten opgenomen die nodig zijn om goede zorg te bieden en/of zorgvuldig onderzoek te doen. Documenten die in het dossier worden opgenomen, zijn het aanmeld- en toestemmingsformulier, voorinformatie van ouder(s) met daarbij al dan niet informatie van overige instanties waar bijvoorbeeld eerdere hulpverlening heeft plaatsgevonden, informatie van school, aantekeningen van het onderzoek of de behandeling, de formulieren waarmee tijdens het onderzoek en de behandeling wordt gewerkt en de definitieve verslagen vanuit Fierijn Expertise.

Vanuit de beroepscodes zijn wij verplicht om de inhoudelijke dossiers twintig jaar te bewaren.

Beveiliging

Als organisatie hebben we technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Zo maken we gebruik van een elektronisch patiëntendossier (EPD). Daarnaast is onze online omgeving op zich beveiligd. Papieren dossiers bewaren we in beveiligde archiefkasten in een beveiligde ruimte.

Delen van persoonsgegevens

Al onze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat wij alleen met jouw toestemming informatie met derden delen. Indien je wenst de verleende toestemming in te trekken, verzoeken wij je dit schriftelijk kenbaar te maken. Slechts in bijzondere gevallen geeft de wet ons het recht om ook zonder toestemming informatie te verstrekken. In dergelijke gevallen zoeken wij eerst contact met je om deze informatieverstrekking te bespreken.

Recht op inzage, correctie en verwijdering

U heeft als ouder recht op inzage, verbetering/aanvulling of verwijdering van gegevens die zijn opgenomen in het dossier. Verwijdering is toegestaan indien de opgenomen gegevens aantoonbaar onjuist of onvolledig zijn, of gezien de doelstelling van het dossier niet ter zake doen. Het verzoek tot correctie, aanvulling en verwijdering van gegevens dient schriftelijk te worden ingediend.

Meer informatie

Voor meer informatie over ons privacybeleid kunt u uiteraard telefonisch of per email contact met ons opnemen.

Fierijn Expertise
Grotestraat 48
5358 BZ Huisseling
KvK: 72251085

+31 (0)6 208 069 85
+31 (0)6 106 401 88
info@fierijnexpertise.nl