School

VAN GELUKKIGE LERAREN LEER JE DE MOOISTE DINGEN

Waarom Fierijn Expertise?

Als school probeer je het onderwijs voor elke leerling zo goed mogelijk te laten aansluiten. Soms kan het echter voorkomen dat je even niet meer weet waar te starten of hoe te handelen. Op deze momenten kan het fijn zijn als een externe partij met je meekijkt en meedenkt. Vaak kan een ‘frisse blik’ helpen om het één en ander wat beter in (een ander) perspectief te zien of juist aanknopingspunten te vinden voor verdere groei van de leerling.

Met onze persoonlijke en handelingsgerichte benadering, waarbij samenwerking voorop staat, denken we graag mee en helpen we bij het versterken van zowel leerling- als leerkrachtvaardigheden.

Wat kunnen wij scholen bieden?

Leerlingconsultaties / deelname aan zorgteams

Vanuit de handelingsgerichte benadering werken wij bij voorkeur zoveel mogelijk met leerlingconsultaties. Een leerlingconsultatie is een laagdrempelige vorm van overleg over een leerling, waarbij zowel ouders als de leerkracht (en soms ook de leerling zelf) aanwezig zijn. Gezamenlijk wordt besproken waar de leerling en/of leerkracht tegenaan lopen, wat juist al goed gaat en wat de specifieke hulpvragen zijn. Op deze manier wordt getracht de ondersteuningsbehoeften van zowel de leerling als de betrokkenen meer specifiek in kaart te brengen, ten behoeve van de ontwikkeling en het welbevinden van de leerling. Op sommige scholen wordt er tevens gewerkt met zorg- of ondersteuningsteams. Dit kan gezien worden als een wat meer uitgebreide vorm van leerlingconsultatie, waarbij meerdere disciplines aanwezig zijn.

Diagnostiek

Hoewel we zoveel mogelijk handelingsgericht werken, blijkt er soms nog een stukje van de ‘puzzel’ te ontbreken. Op dit soort momenten kan een onderzoek meer duidelijkheid bieden. Het onderzoek zien wij dan ook als middel om meer duidelijkheid te verkrijgen over de leer- en begeleidingsbehoeften van de leerling. Binnen een onderzoekstraject is er altijd een intake met ouders, deze is vaak in de vorm van een leerlingconsultatie.

De diagnostiek kan zich onder andere richten op het niveau van de cognitieve capaciteiten, maar ook kan inzicht worden verkregen in bijvoorbeeld meer- en/of hoogbegaafdheid, het sociaal-emotionele functioneren en/of de executieve functies. Tevens kunnen wij onderzoek doen naar de lees- en spellingontwikkeling en naar de rekenontwikkeling. Ook kan vanuit het onderzoek naar voren komen dat er sprake is van bepaalde gedragsproblematiek zoals ADHD of autisme of leerproblematiek zoals dyslexie of dyscalculie.

Naast de informatie die eventueel al vanuit een consultatie is verkregen, vragen wij aan school en ouder(s) om formulieren in te vullen (meer uitleg hierover onder het kopje ‘werkwijze’). Zodoende krijgen wij nog meer zicht op de ontwikkeling van de leerling en kunnen wij gerichter meedenken.

Scholing

Om leerlingen zo goed mogelijk te kunnen begeleiden, is het belangrijk dat ook leerkrachten blijven leren. Om daaraan te kunnen voldoen, bieden wij vraaggerichte scholing. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan studiedagen met een specifiek onderwerp zoals eigenaarschap van de leerling, meerbegaafdheid, dyslexie, enzovoorts. Maar ook aan het integreren van een specifiek traject binnen de school, zoals op het gebied van zelfstandig werken of het creëren van een positieve, sociale omgeving binnen de school. Ook studiemomenten waarin de laatste ontwikkelingen op ons vakgebied aan bod komen, behoren tot de mogelijkheden.

Interim-taken

Soms komt het voor dat vacatures binnen de school helaas niet zo snel worden ingevuld als gehoopt wordt. In dat geval kan het helpend zijn wanneer iemand voor korte tijd de functie opvangt, totdat iemand anders in dienstverband kan worden aangenomen. Interim-functies als intern begeleider, orthopedagoog, ambulant begeleider of een meer beleidsmatige functie binnen bijvoorbeeld een bestuur of samenwerkingsverband kunnen wij invullen, zowel binnen het BO, als VO en het hogere onderwijs hebben we deze ervaring. Hierbij geldt wederom dat je te allen tijde contact met ons kan opnemen om te bespreken hoe wij eventueel kunnen helpen.

Werkwijze

De leerlingconsultaties en zorg- of ondersteuningsteams worden aan het begin van het schooljaar ingepland, maar kunnen ook altijd op aanvraag gepland worden. Per overlegmoment wordt door de school op voorhand een agenda gedeeld. Zoals eerder aangegeven wordt er handelingsgericht gewerkt, waarbij er gezamenlijk concrete plannen en acties geformuleerd en geëvalueerd worden.

Voor verdere invulling van de overlegmomenten zal er altijd per school bekeken worden waar specifieke aandachtspunten en behoeften liggen. Korte lijnen tussen de school en ons staan daarbij voorop, zodat er vlot afgestemd en gehandeld kan worden.

Bij een onderzoek wordt voorafgaand aan zowel ouder(s) als school gevraagd om het aanmeldformulier in te vullen. Aangezien we leerkrachten niet meer dan nodig willen belasten, volstaat het wat ons betreft om reeds gedocumenteerde informatie over de leerling (zoals binnen het leerlingvolgsysteem) te delen. Hierbij wel de vraag om het formulier nog te checken op volledigheid en waar nodig informatie aan te vullen.

Het door school aangevraagde onderzoek vindt in principe op school plaats. Na een kennismakings- en intakegesprek met de ouder(s) (en eventueel de leerkracht of intern begeleider) haalt de onderzoekster de leerling uit de klas op. Naar verwachting duurt het onderzoek de gehele ochtend, maar uiteraard heeft de leerling wel pauze en kan hij of zij lekker mee buiten gaan spelen. Soms kan besloten worden het onderzoek over meerdere ochtenden te verdelen.

De terugkoppeling van de onderzoeksresultaten vindt plaats in een gesprek waar bij voorkeur zowel ouder(s) als school aansluiten. Op deze manier krijgt iedereen dezelfde informatie en kan in gesprek direct worden doorgepakt en bepaald worden welke hulp op welke manier het beste kan worden geboden. Met toestemming van ouders kan het verslag vervolgens met school worden gedeeld.

In het kader van eigenaarschap vinden wij het belangrijk dat de leerling zelf ook op de hoogte wordt gesteld van de onderzoeksresultaten. Om deze reden maken we een persoonlijk kindverslag, waarin de onderzoeksresultaten in kindertaal worden uitgelegd.