Ouders

ALS JE DE MANIER WAAROP JE NAAR DINGEN KIJKT VERANDERT,
VERANDEREN DE DINGEN WAAR JE NAAR KIJKT.

Waarom Fierijn Expertise?

De ontwikkeling van elk kind is uniek en verloopt in een eigen tempo. Jouw aanbod als ouder, maar ook breder als omgeving, dient hier steeds op afgestemd te worden. Niet altijd is het even duidelijk wat een kind precies nodig heeft in zijn of haar ontwikkeling. Wanneer het aanbod niet voldoende is afgestemd op wat jouw kind nodig heeft, kan het zijn dat hij of zij bepaald gedrag kan laten zien of dat bepaald gedrag verergert. Ondanks de dingen die je als ouder probeert en de aanpassingen die jij en de omgeving (bijvoorbeeld school) maken, blijft het gedrag bestaan. Hoe fijn is het dan wanneer iemand even met je meekijkt en meedenkt om jou, maar vooral jouw zoon of dochter, weer op weg te helpen?

Dit is wat wij doen. Wij gaan naast je staan en bekijken breed welke factoren (zowel bij het kind als de omgeving) spelen. We zoeken naar oplossingen en geven praktische, onderbouwde adviezen voor zowel thuis als op school. Voor ons is het belangrijk om daarbij het kind, maar ook de omgeving actief te betrekken en het kind weer in zijn of haar kracht te zetten, zodat uitdagingen overwonnen kunnen worden en het kind zich verder kan ontwikkelen.

Wat kunnen wij ouders bieden?

Afhankelijk van de aard van de hulpvraag kan er diagnostiek en/of behandeling worden ingezet.  Diagnostiek houdt in dat er onderzoek wordt gedaan naar factoren die een rol spelen bij leer- en gedragsproblemen, zowel in positieve als negatieve zin, waarbij de kind- én omgevingsfactoren worden meegenomen. Op deze manier kan worden nagegaan welke hulp op welke wijze het beste kan worden geboden. Wanneer diagnostiek wordt ingezet, vinden wij het belangrijk om niet alleen naar de onderzoeksresultaten te kijken, maar ook informatie van ouder(s), school en eventuele overige betrokkenen te verkrijgen, zodat we de conclusies en adviezen ook echt op maat kunnen maken.

Het uitgangspunt van diagnostiek is het inzichtelijk maken van de ondersteuningsbehoeften, om op die manier jouw zoon of dochter weer verder te kunnen laten ontwikkelen. Dit kan een vraag naar inzicht zijn in de manier van leren of een vraag gericht op meer- en/of hoogbegaafdheid. Ook kan de hulpvraag zich richten op specifieke gedrags- of leerproblematiek. Hierbij valt te denken aan diagnoses als ADHD, autisme, dyslexie of dyscalculie.

Wij bieden onder andere:

 • Intelligentieonderzoek;
 • Onderzoek naar de aandachtsvaardigheden en taakwerkhouding;
 • Onderzoek naar gedrag en het sociaal-emotionele functioneren;
 • Onderzoek naar de informatieverwerking / de executieve functies;
 • Onderzoek naar meer- en/of hoogbegaafdheid;
 • Onderzoek naar de lees- en spellingontwikkeling (dyslexie);
 • Onderzoek naar de rekenontwikkeling (dyscalculie).

In aanvulling op onderzoek bieden wij behandeling. Vanuit onze expertise gaan we daarbij op zoek naar de motivatie en groeimogelijkheden van elk kind. Tijdens de behandeling worden zowel het kind als zijn of haar omgeving actief betrokken. Behandeling die wij bieden, kan onder andere gericht zijn op:

 • Het verkrijgen van meer inzicht in het eigen functioneren (psycho-educatie);
 • Het verminderen van angsten en/of sombere gevoelens;
 • Het vergroten van het zelfvertrouwen;
 • Het remmen van het gedrag;
 • Het reguleren van emoties;
 • Het versterken van sociale vaardigheden;
 • Het versterken van executieve functies;
 • Werken aan een op groei gerichte mindset;
 • Omgang met scheiding;
 • Traumaverwerking (EMDR);
 • Begeleiding op het gebied van lezen en spelling (volgens de F&L methode®, zie ook ‘Over Fierijn Expertise’);
 • Begeleiding op het gebied van rekenen.

Werkwijze

Als ouder kun je zelf initiatief nemen om jouw kind aan te melden bij Fierijn Expertise. Dit kun je doen door telefonisch contact met ons op te nemen, ons te mailen of het contactformulier op onze website in te vullen. Ook kan het voorkomen dat de school met jouw toestemming jouw zoon of dochter bij ons heeft aangemeld voor een leerlingbespreking of onderzoek.

Wanneer je jouw zoon of dochter zelf bij ons aanmeldt, vragen wij om het aanmeld- en toestemmingsformulier in te vullen. Vervolgens kan er vrijblijvend en kosteloos een intakegesprek plaatsvinden om de hulpvraag in kaart te brengen en te bespreken wat passende vervolgstappen kunnen zijn.

Wanneer een vervolgstap diagnostiek betreft, koppelen we de onderzoeksresultaten in een gesprek met ouder(s) terug. Bij school gerelateerde vragen, vinden wij het wenselijk de resultaten in een gesprek met ouder(s) én school terug te koppelen. Zo krijgt iedereen dezelfde informatie en kan in gesprek direct worden doorgepakt en bepaald worden welke hulp op welke manier het beste kan worden geboden. Vervolgens delen we het onderzoeksverslag met je, waarbij we altijd toestemming zullen vragen om het verslag al dan niet ook met school te mogen delen. We maken ook vrijwel altijd een zogenaamd ‘kindverslag’, speciaal voor uw zoon en dochter. In dit verslag leggen we de onderzoeksresultaten in kindertaal uit.

Bij behandeling wordt samen een plan van aanpak gemaakt, waarbij we ook altijd evaluatiemomenten afspreken. Van daaruit kijken we steeds weer wat nodig is.

Hoe bereid ik mijn kind voor?

Regelmatig krijgen wij van ouders de vraag hoe zij hun zoon of dochter het beste op een onderzoek kunnen voorbereiden. Begrijpelijk, want een onderzoek kan best wel spannend zijn als je niet weet wat er gaat komen. Naar ons idee helpt het om er vooral niet te veel (na)druk op te leggen. Vertel aan jouw zoon of dochter dat hij/zij op school een ochtend buiten de klas of bij ons op de praktijk gaat werken. Er zal gezellig worden gekletst en er zullen meerdere opdrachtjes worden gemaakt. Dit wordt gedaan om te kijken wat allemaal al goed gaat en wat misschien nog lastig is. Als we weten wat al lukt en wat misschien nog lastig is, kunnen we gericht helpen. De enige verwachting die we hebben, is dat jouw kind goed zijn of haar best doet. Ervaring leert dat kinderen vaak genieten van de één-op-één aandacht en een erg gezellige ochtend hebben. Het is aan jou als ouder om in te schatten hoe ver van te voren jouw kind het nodig heeft om ingelicht te worden. Op de ochtend van het onderzoek zullen wij ook altijd nog uitleg geven over wat we gaan doen en is het aan ons om ervoor te zorgen dat jouw zoon of dochter snel op zijn of haar gemak is gesteld.

Gezag en toestemming

Alle minderjarigen staan onder gezag (artikel 1:245 BW). Dit gezag kan bestaan uit ouderlijk gezag of voogdij. Ouderlijk gezag wordt door één of beide ouders uitgeoefend. Je krijgt automatisch gezag over jouw kind(eren) als je getrouwd bent, een geregistreerd partnerschap hebt of je als ouder jouw kind(eren) erkent (wettelijk bepaald vanaf 1 januari 2023). Als dit niet het geval is, krijg je als vader of partner van de biologische moeder enkel gezag als je dit ook daadwerkelijk bij de rechtbank hebt aangevraagd. Wanneer je als ouders uit elkaar gaat, wil dit niet zeggen dat je jouw ouderlijk gezag verliest.

Als ouder met gezag draag je de verantwoordelijkheid voor de verzorging en opvoeding van jouw kind(eren) en dien je belangrijke beslissingen te nemen (artikel 1:247 lid 1 jo. artikel 1:282 lid 6 BW). Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan de schoolkeuze van jouw kind(eren), maar ook of er al dan niet een hulpverleningstraject mag worden uitgevoerd. Als beide ouders het gezag hebben, zullen zij dus ook allebei toestemming moeten geven, dit is immers wettelijk verplicht gesteld. Om deze reden hebben wij dan ook beide handtekeningen op het aanmeld- en toestemmingsformulier nodig.

Mocht het zo zijn dat één ouder het ouderlijk gezag uitoefent, ontvangen wij naast het aanmeld- en toestemmingsformulier graag een kopie van het document waarin staat dat je de enige ouder bent met het ouderlijk gezag.

Tarieven en vergoedingen

Wanneer je als ouder beslist om jouw zoon of dochter bij Fierijn Expertise aan te melden voor diagnostiek en/of behandeling, kan het traject worden vergoed naar gelang de hulpvraag en woonplaats van het kind.

Wij hebben contracten met Regio Rivierenland en de gemeenten Maasdriel en Zaltbommel. Onder Regio Rivierenland vallen de gemeenten Buren, Culemborg, Neder-Betuwe, Tiel, West Maas en Waal en West-Betuwe. Binnen genoemde gemeenten kunnen we met onze praktijk zorg leveren binnen de Generalistische Basis GGZ.

Wanneer de hulpvraag niet van toepassing is op de Generalistische Basis GGZ en/of jouw kind niet wonend is binnen één van bovenstaand genoemde gemeenten, zullen de kosten niet vergoed worden en dien je het traject zelf te bekostigen.

Mocht je meer informatie willen over de tarieven die wij hanteren, kun je te allen tijde vrijblijvend contact met ons opnemen.